C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

Тарифа №1 към Закона за държавните такси, както и примерни съдебни бланки

ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Като представители на съдебната система, които работят интензивно с широк кръг граждани, съдебните служители следва да използват положението си като възможност да дават пример как всички граждани трябва да се обслужват любезно и с уважение. Служителите трябва да са винаги учтиви и търпеливи с гражданите и адвокатите,  съдиите и колегите си. Всички членове на обществото, които влизат в сградата на съда, заслужават равнопоставеност без предубеждения или дискриминация. Служителите трябва да дават точна и своевременна информация. Професионализмът се основава на етично, компетентно и положително отношение към изпълнението на служебните задължения. 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 


• Деловодителят отговаря за делата, намиращи се в деловодството. 

Достъп до делата следва да се дава на страните и техните пълномощници с/у представен документ - лична или адвокатска карта за справка на съответните страни. Делата се четат в специално определено за случая помещение – стая № 7 за адвокати и граждани, етаж първи . 


2. Заверени копия от документи (такси) 

Страните по делата и техните процесуални представители могат да искат съдебни удостоверения и заверени копия или извлечения от всички документи, приложени към делото, с писмена молба. 


• Деловодителят трябва незабавно да докладва писмената молба на съдията-докладчик. 

Ако съдията-докладчик разпореди да се предоставят документите, деловодителят предоставя заверени преписи от исканите документи на лицето, подало молбата. На заверените преписи от решения или определения се прави заверка "вярно с оригинала", и се поставя подпис на деловодителя 
Съответните решения или определения се таксуват съобразно ТАРИФА №1 на Министерство на правосъдието като таксата за първа страница е 1.50 лв., а за всяка следваща страница - 1.00 лв. За не заверен препис /фотокопие/ се заплаща по 0,10 лв. на страница, а ако страниците са повече от 50 – по 0,07 лв. за всяка следваща. 


3. Справkи по телефона 

За да се увеличи достъпа на обществеността до съда и да се пести време, съдебните служители са длъжни да дават справки за делата по телефона. 

Даваната по телефона информация се свежда до: 

- номер на делото 
- дата на първото заседание 
- движение на делото, 
- постановени съдебни актове, ако има такива. 


4. Справки по делата 

• Справки по висящи дела се дават на страните, като се изисква информация за номера на делото и годината. 
• Когато не е образувано дело, се дава справка по входящия номер. 
• Ако делото се намира в деловодството, деловодителят предоставя исканата информация. 
• Когато делото не се намира в деловодството, деловодителят съобщава съответната информация от картона за взето дело. 

В деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните и техните представители.

ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА


А. Такси, събирани от съдилищата

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса

Размер на таксата

проста 
(лв.)

пропорционална 
(%)

1

2

3

4

 

А. Такси, събирани от съдилищата

 

 

1.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) По искови молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права върху цената на иска

 

4

 

но не по-малко от 15 лв.

 

 

2.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г.) По неоценяеми искове при предявяване на иска се събира такса до 30, но не по-малко от 5 лв.

 

 

2а.

(Нова - ДВ, бр. 92 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за промяна на име се събира проста такса 8 лв.

 

 

2б.

(Нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

 

 

 

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци

10

 

 

б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон

50

 

 

в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.

 

 

3.

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за развод:

 

 

 

а) при завеждане на исковата молба

10

 

 

б) при решаване на делото съдът определя окончателен размер на таксата до

40

 

 

но не по-малко от 15

 

 

 

а при допускане развод по взаимно съгласие до

15

 

 

По делата за развод, включително и по взаимно съгласие, когато страните постигнат споразумение относно издръжката, както и относно имуществените им отношения, се присъжда държавна такса и за:

 

 

 

а) споразумението за имуществените отношения - като по делба-спогодба

 

2

 

б) споразумението за издръжката - върху тригодишните платежи

 

2

4.

По делата за делба съдът определя таксата върху стойността на дяловете по

 

4

 

а при спогодба преди съставяне на разделителния протокол - върху стойността на всеки дял по

 

2

5.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) При отхвърляне на молби за делба и при прекратяване на дело за делба не по спогодба се събира такса до

40

 

 

но не по-малко от 10 лв.

 

 

6.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За подобрения, искани във форма на възражение - върху признатите с решението суми

 

4

 

но не по-малко от 10 лв.

 

 

7.

(Нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за издаване на изпълнителни листове, както и в случаите на служебно издаване на такива

3

 

7а.

(Предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за издаване на изпълнителни листове в случаите, когато не се води състезателно производство - върху интереса (сумата, за която се иска листът)

 

2

 

но не по-малко от 5 лв.

 

 

7б.

(Нова - ДВ, бр. 32 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за издаване на изпълнителни листове въз основа на решения на арбитражните съдилища върху сумата, за която се иска листът - 0,2 на сто, но не по-малко от 30 лв.

 

 

7в.

(Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни арбитражни съдилища върху сумата, за която се иска допускане на изпълнение - 0,4 на сто, но не по-малко от

40

 

8.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) Във всички неупоменати по-горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, се събира такса

10

 

8а.

(Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.)

 

 

9.

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12

 

10.

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За граждански искове по наказателни дела - върху уважения размер

 

4

 

но не по-малко от 10 лв.

 

 

11.

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За производство по финансови начети, по които се образуват наказателни и граждански дела - върху присъдения с решението или присъдата размер

 

4

 

но не по-малко от 10 лв.

 

 

12.

При обжалване пред по-горен съд и по молбите за преглед по реда на надзора таксите по т. 1-9 се събират в половин размер върху обжалваната част, а по т. 10 и 11 се присъжда съответно такава върху уважения от по-горната инстанция размер

 

 

13.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За частни жалби по граждански дела

5

 

14.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За частни жалби по наказателни дела от частен характер

5

 

15.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за реабилитация, когато се образува дело

6

 

16.

По молби за осиновяване:

 

 

 

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) от български граждани

6

 

 

б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) от чужди граждани

1500

 

 

в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) от чужд гражданин, който осиновява дете на свой съпруг - български гражданин, или на свой роднина - български гражданин, до 3 степен

10

 

17.

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за отказ от наследство, за приемане на наследство

5

 

18.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за:

 

 

 

а) обезпечаване на бъдещ иск

15

 

 

б) обезпечаване на доказателства

8

 

19.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) За издаване на:

 

 

 

а) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост

2

 

 

б) препис от документи

1,50

 

 

а ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по

1

 

 

в) (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) фотокопие от документи - за всяка страница,

0,10 лв.,

 

 

а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща

0,07 лв.

 

20.

(Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

 

21.

По молби за обявяване на несъстоятелност на:

 

 

 

а) (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) едноличен търговец

25

 

 

б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) търговско дружество, събирателно дружество

150

 

 

в) (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество

150

 

 

Когато производството започва по предложение на прокурора или председателя на банка, ако искането се уважи, таксата се присъжда с решението в тежест на ликвидираната фирма

 

 

22.

При обжалване пред по-горен съд таксите се събират в половин размер

 

 

22а.

(Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) При обжалване на вписване, обявяване, заличаване и отказ по Закона за търговския регистър се събира половината от съответната такса по раздел IIа от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

 

 

23.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) За справки по търговския регистър:

 

 

 

а) устни справки

1

 

 

б) удостоверения

5

 

 

Забележка. Държавна такса се събира за справките за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър. Държавна такса за удостоверенията за пререгистрация по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър не се дължи.

 

 

24.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., отм. с Решение № 798 на ВАС - ДВ, бр. 19 от 2001 г.)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 на МС от 27.02.2008 г. за приемане на Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс

Обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс .

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 и 53 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36 от 1997 г., бр. 20, 24 и 95 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г.; Решение № 798 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 19 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.; Решение № 295 на Върховния административен съд от 2004 г. - бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35, 75 и 105 от 2006 г. и бр. 75 от 2007 г.), се правят следните изменения:

1. В част А "Такси, събирани от съдилищата":

а) точки 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 22а и 23 се отменят;

б) точка 12 се изменя така:

"12. При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер върху обжалваната част."

в) в т. 19:

аа) в буква "а" цифрата "2" се заменя с "5";

бб) в буква "б" числото "1,50" се заменя с "2".

2. Част Б "Такса за връчване" се отменя.

3. Част В "Такси по съдебното изпълнение" се отменя.

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 март 2008 г.

 

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г. Раздел I Такси, събирани в съдебното производство Чл. 1. По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв. Чл. 2. За граждански иск по наказателно дело се събира такса 4 на сто върху уважения иск, но не по-малко от 50 лв. Чл. 3. По неоценяем иск при предявяване на иска се събира такса до 80 лв., но не по-малко от 30 лв. Чл. 4. По колективен иск се събира такса, както следва: 1. при оценяем интерес - таксата по чл. 1 ; 2. при неоценяем интерес - таксата по чл. 3 . Чл. 5. По молба за промяна на име се събира такса 15 лв. Чл. 6. По молба за развод се събира такса, както следва: 1. при завеждане на исковата молба - 25 лв.; 2. при решаване на делото - до 50 лв., но не по-малко от 20 лв.; 3. при допускане на развод по взаимно съгласие - до 40 лв. Чл. 7. По дело за развод, включително по взаимно съгласие, когато страните постигнат споразумение относно издръжката, както и относно имуществените им отношения, се събира такса и за: 1. споразумението за имуществените отношения - по 2 на сто върху стойността на всеки дял; 2. споразумението за издръжката - 2 на сто върху тригодишните платежи. Чл. 8. По дело за делба се събира такса 4 на сто върху стойността на дяловете, а при спогодба преди съставяне на разделителния протокол - по 2 на сто върху стойността на всеки дял. Чл. 9. При отхвърляне на молба за делба и при прекратяване на дело за делба не по спогодба се събира такса до 100 лв., но не по-малко от 25 лв. Чл. 10. За подобрения, искани във форма на възражение, се събира такса 4 на сто върху признатите с решението суми, но не по-малко от 20 лв. Чл. 11. По молба за издаване на изпълнителен лист, както и в случаите на служебно издаване на такъв, се събира такса 5 лв. Чл. 12. По заявление за издаване на заповед се събира такса, както следва: 1. на заповед за изпълнение и изпълнителен лист - 2 на сто върху интереса, но не по-малко от 25 лв.; 2. на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист - 2 на сто върху интереса, но не по-малко от 25 лв. Чл. 13. По молба за издаване на удостоверение се събира такса, както следва: 1. на удостоверение за европейско изпълнително основание за безспорно вземане - 40 лв.; 2. на удостоверение за издаване на европейска заповед за плащане и на декларация за изпълнимост - 40 лв.; 3. на удостоверение за признаване или допускане изпълнението на българско съдебно решение - 40 лв. Чл. 14. По молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение на арбитражните съдилища се събира такса 0,2 на сто върху сумата, за която се иска изпълнителният лист, но не по-малко от 50 лв. Чл. 15. По молба за признаване и допускане изпълнението на решение, съдебна спогодба и автентичен документ на чуждестранни съдилища, арбитражни съдилища и други органи се събира такса 50 лв. Чл. 16. Във всички случаи извън тези по чл. 1 - 15 , когато се образува дело от граждански характер, се събира такса 25 лв. Чл. 17. По молба за преразглеждане в изключителни случаи на европейско изпълнително основание, издадено въз основа на съдебно решение, на европейска заповед за плащане, както и на други актове, когато правото на Европейския съюз предвижда това, се събира такса 50 лв. Чл. 18. (1) За обжалване пред въззивна инстанция и по молба за отмяна се събира такса в размер 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес. (2) За касационно обжалване се събира такса, както следва: 1. за произнасяне по допускане на касационното обжалване - 30 лв. при подаване на касационната жалба; 2. за разглеждане на касационната жалба - 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес. Чл. 19. За частна жалба по гражданско дело се събира такса 15 лв. Чл. 20. По молба за осиновяване се събира такса 25 лв. Чл. 21. По молба за отказ от наследство или за приемане на наследство се събира такса 20 лв. Чл. 22. По молба за обезпечение се събира такса, както следва: 1. за обезпечение на бъдещ иск - 40 лв.; 2. за обезпечение на доказателства - 20 лв.; 3. за налагане на обезпечителни мерки, когато акт на Европейския съюз предвижда това - 40 лв. Чл. 23. По молба за издаване на документ се събира такса, както следва: 1. на удостоверение - 5 лв.; 2. на препис от документ - 2 лв., а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.; 3. на фотокопие на документ - за всяка страница по 0,10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща по 0,07 лв. Чл. 24. (1) По молба за обявяване в несъстоятелност се събира такса, както следва: 1. на едноличен търговец - 50 лв.; 2. на търговско дружество - 250 лв.; 3. на друго юридическо лице, за което със специален закон е предвидена възможност за обявяване в несъстоятелност - 250 лв. (2) Когато производството по несъстоятелност започва по молба на длъжника, такса при подаването на молбата не се събира. Таксата се събира от масата на несъстоятелността при разпределението на имуществото. (3) Когато производството започва по предложение на Българската народна банка по Закона за банковата несъстоятелност , ако искането се уважи, таксата по ал. 1, т. 3 се присъжда в тежест на банката, която е обявена в несъстоятелност. Чл. 25. При обжалване пред по-горен съд на решение в производство по несъстоятелност се събира 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство. Чл. 26. По молба за вписване, заличаване и обявяване в регистри, водени от съдилищата, се събира такса 50 лв. Чл. 27. При обжалване на отказ за вписване, заличаване или обявяване в регистри, водени от съдилищата, се събира такса 25 лв. Чл. 28. При обжалване на отказ за вписване или заличаване в имотния регистър се събира такса 25 лв. Чл. 29. При обжалване на вписване, обявяване, заличаване и отказ по Закона за търговския регистър се събира 50 на сто от съответната такса по Раздел IIа от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.). Раздел II Такси по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни изпълнители Чл. 30. За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв. Чл. 31. За цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника по изпълнителното дело, за набавяне на данни, документи, книжа и други се събира такса 50 лв. Чл. 32. За извършване на справка за длъжника и неговото имущество се събира такса 5 лв. Чл. 33. За издаване на удостоверение се събира такса 5 лв. Чл. 34. За издаване на препис от документ, съставен от държавния съдебен изпълнител, се събира такса 2 лв., а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв. Чл. 35. За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв. Чл. 36. За налагане на запор върху вземания и движими вещи без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 ГПК , се събира такса 15 лв. Чл. 37. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса 15 лв. Чл. 38. За присъединяване на взискател се събира такса 50 лв. Чл. 39. За изготвяне на сметка за размера на дълга се събира такса 30 лв. Чл. 40. За изготвяне и предявяване на разпределението се събира такса 30 лв. Чл. 41. За овластяване на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 ГПК да предяви иск за прекратяване на дружеството се събира такса 20 лв. Чл. 42. За продажба на безналични ценни книжа се събира такса 100 лв. Чл. 43. (1) За изпълнение на определено действие по глава четиридесет и осма от ГПК се събира такса 50 лв. (2) Таксата по ал. 1 се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете. (3) Таксата по ал. 1 се събира за всяко поискано и извършено действие. Чл. 44. За предоставяне на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса 20 лв. Чл. 45. За предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по Закона за особените залози се събира такса 20 лв. Чл. 46. За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса 50 лв. Чл. 47. (1) За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса 1,5 на сто върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв. (2) Когато взискателят поиска да бъде описано имущество за сума, по-малка от размера на вземането, върху сумата, за която се иска описът, се събира такса 1,5 на сто. (3) Когато цената на описаните вещи се окаже по-голяма, върху разликата се събира такса 1,5 на сто. (4) При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други независимо от това, дали са движими или недвижими, ако не е бил извършен опис, нова такса за опис не се събира. (5) Таксата по ал. 1 се събира и при опис на вещи по реда на чл. 557 ГПК . Чл. 48. (1) За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по Закона за особените залози , се събира такса 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв. (2) За принудително отнемане от длъжника и предаване на купувача на движими вещи след публична продан таксата по ал. 1 е за сметка на купувача. (3) Таксата по ал. 1 се събира и при смяна на пазача в случаите, когато длъжникът е назначен за пазач на вещта. Чл. 49. (1) За въвод във владение на недвижим имот се събира такса 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв. (2) Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата по ал. 1 се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси . (3) За въвод във владение след публична продан се събира таксата по ал. 1, която е за сметка на купувача. Чл. 50. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот или на движими вещи, продадени по реда на публичната продан на имот, се събира такса 1,5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 и не повече от 3000 лв. Таксата е за сметка на купувача. Чл. 51. (1) За извършване на публична продан на делбен имот и на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на ГПК се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв. (2) При извършване на публична продан на делбен имот таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове. Чл. 52. За извършване на продажба на движими вещи чрез явен търг с устно наддаване се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 20 лв. Чл. 53. (1) За изпълнение на парично вземане таксата се събира върху събраната сума, както следва: 1. до 100 лв. - 15 лв.; 2. от 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.; 3. от 1000 до 10 000 лв. - 105 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.; 4. от 10 000 до 50 000 лв. - 825 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.; 5. от 50 000 до 100 000 лв. - 3225 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.; 6. над 100 000 лв. - 5225 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв. (2) върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира. (3) При частично събиране на парично вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума. (4) При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време. (5) Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от държавния съдебен изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели. (6) От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада събраната такса по чл. 47 за извършване на опис. Чл. 54. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия. Чл. 55. За запечатване и разпечатване на имущество по открито наследство се събира такса 20 лв. Чл. 56. Таксите, определени в тарифата за съответното действие, с изключение на таксите по чл. 53 , се внасят от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното действие. Чл. 57. Когато държавният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса. Чл. 58. Таксите по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. (1) За търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър , се събират таксите по чл. 23 . (2) За удостоверенията за пререгистрация по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър не се събира такса. § 2. За висящите производства, по които са събрани такси по отменената част от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието , допълнителни такси не се събират. § 3. Тарифата се приема на основание чл. 73, ал. 3 ГПК .

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация