C C C C A+ A A- X

Представяне

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго. В районен съд, в който има най-малко трима съдии, общото събрание се състои от всички съдии.

Председателят на районния съд:

1. Осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;

2. Изготвя годишен доклад за дейността на съда и до 31 януари го предоставя на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад, и справки и статистически данни в електронна форма по образец, утвърден от министъра на правосъдието, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет, както и на министъра на правосъдието;

3. В края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на правосъдието - и информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;

4. Участва в съдебни заседания;

5. Уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и за съдии по вписванията;

6. Ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за съдимост към съда и на съдиите по вписванията;

7. Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

8. Свиква и ръководи общото събрание на съда;

9. Организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на районния съд в интернет;

10. Публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на районния съд в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на окръжния съд.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация